Statut Stowarzyszenia
Towarzystwo Rozwoju Okolic Omulewa “Razem dla wszystkich”


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Rozwoju Okolic Omulewa “Razem dla wszystkich” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
  2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych.
  3. Siedzibą stowarzyszenia jest Jabłonka nad Omulewem.
  4. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
  5. Dla właściwego realizowania swoich celów stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
  6. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
  7. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
  8. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
  9. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.