ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

10. Celem Stowarzyszenia jest:

 • Integracja i aktywizacja środowiska wiejskiego.
 • Podniesienie poziomu życia mieszkańców z terenów wiejskich gminy Nidzica.
 • Prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej, promocyjnej.
 • Wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe osób fizycznych i prawnych w zakresach objętych celami statutowymi.
 • Rozszerzenie oferty turystycznej regionu, objętego działalnością stowarzyszenia.
 • Tworzenie płaszczyzny współpracy członków stowarzyszenia z organami administracji publicznej, a także z organizacjami pozarządowymi.
 • Inicjowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury wiejskiej i turystycznej.
 • Wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie dobroczynności, kultury fizycznej i sportu, ochrony zabytków, ochrony środowiska, edukacji i rozwoju gospodarczego.

11. Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

 • Organizowanie spotkań, szkoleń i konferencji
 • Rozdzielanie funduszy na cele dobroczynne, w dziedzinie kultury, oświaty, sportu, ochrony zabytków, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego
 • Prowadzenie działalności integracyjnej członków stowarzyszenia.
 • Współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie pozyskiwania środków, wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych programów.
 • Udział w targach, pokazach, wystawach i jarmarkach.
 • Organizowanie imprez turystycznych, kulturalnych i konkursów służących promocji i rozwoju regionu.
 • Podejmowanie działań służących rozwojowi społeczności lokalnej oraz realizacji celów statutowych.