ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

48. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
a) składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów, subwencji
c) dotacji i ofiarności publicznej,
d) dochody ze zbiórek i imprez,
e) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
f) dywidendy i zyski z akcji i udziałów,
g) dochody z działalności gospodarczej,
h) dochody z działalności statutowej odpłatnej

49. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
50. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
51. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
52. Stowarzyszenie będzie działać na zasadzie działalności odpłatnej i nieodpłatnej
53. Stowarzyszenie nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
- udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w
stosunku do członków Walnego Zgromadzenia, członków Zarządu
stowarzyszenia lub pracowników stowarzyszenia,
- przekazywaniu majątku stowarzyszenia na rzecz członków Walnego Zgromadzenia i osób bliskich,
54. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych upoważniony jest Prezes lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.